Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2014

perso
4222 b006
perso
2634 80c2 500
Reposted fromslodziak slodziak viawiks wiks
perso
Mieć dla kogoś czas, to znaczy kogoś kochać. 
— --
Reposted fromflesz flesz viawiks wiks
perso
Perfect sweater!
Reposted fromflachsen flachsen viamillys millys
perso
0749 b542
Reposted fromcurly-hair curly-hair viaryska ryska
perso
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaryska ryska
perso
Reposted frombluuu bluuu
perso
Reposted frombluuu bluuu

November 13 2014

perso
(3) tumblr
Reposted fromweightless weightless viapaasiak paasiak
perso
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
Reposted fromWilalena Wilalena viajedenascieminut jedenascieminut
perso
jak się szczupleje to się ładnieje. taka korelacja.
Reposted frommy-life my-life viamarcimagschoki marcimagschoki
perso
9959 bd76
Reposted fromkatalama katalama viaryska ryska
perso
1755 1339
Reposted fromretaliate retaliate viamarcimagschoki marcimagschoki
perso
3702 1acb 500
Reposted fromrol rol viaryska ryska
perso
Zakochiwałam się w nim tak, jakbym zapadała w sen: najpierw powoli a potem nagle i całkowicie.
— John Green - Gwiazd Naszych Wina
Reposted fromSabela Sabela viajedenascieminut jedenascieminut
perso
7789 1b96 500
Reposted fromaniczorka aniczorka viam-jak-magia m-jak-magia
perso
Mam na myśli to, o czym mówi­liśmy: że się tyl­ko żyje. Prze­cież żyje się i tak, nieza­leżnie od wszys­tkiego. Według mnie chodzi o to, żeby to mnóstwo ważnych, bar­dzo is­totnych rzeczy, które każde­go z nas sta­le otaczają, umieć prze­myśleć, przeżyć, zdo­być. Ty­le jest naj­rozmait­szych możli­wości, że włos mi się jeży na kar­ku, gdy o nich po­myślę. A w sa­mym środ­ku te­go wszys­tkiego siedzę ja - i jes­tem oczy­wiście naj­ważniej­szy.
     
— Tove Jansson W Dolinie Muminków
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaszyszaak szyszaak
perso
Reposted fromweightless weightless viaszyszaak szyszaak
perso
perso
Odnaleźć takie oczy
W których potrafisz dostrzec swoje
I znaleźć dłonie
Kiedy je dotkniesz wiesz, że będą także twoje
Odnaleźć serce, które wybija twój rytm
I znaleźć miejsce
By dzielić się nim, weselić się tym
Dawać i brać, budzić się i spać
Patrząc w tą samą twarz
Mając pewność, że to ta a nie inna
Tu być powinna
Widząc, że ta twarz
Odzwierciedla twoje ja
— Hans Solo - Syjon
Reposted fromaggape aggape viaszyszaak szyszaak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl